Regulamin

& 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy EcoArtostino, dostępny pod adresem internetowym www.ecoartostino.com prowadzony jest przez Angelika Gontarz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EcoArtostino wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 548 236 36 71, REGON 243447773

Niniejszym regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

& 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiotem nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością  gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EcoArtostino wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds, gospodarki  NIP 548 236 36 71, REGON 243447773

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ecoartostino.com

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( w ramach sklepu ) bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej  liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.

8.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto Klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informację o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia w szczególności przez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym określenie sposobu płatności i dostawy.

12. Koszyk - element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia.

13. Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

& 3 Kontakt ze sklepem:

1. Adres Sprzedawcy : Ul. Dziechcinka 3, 43 - 460 Wisła

2. Adres email Sprzedawcy : kontakt@ecoartostino.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy : 505 070 527

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A  72 1050 1096 1000 0091 4316 5406

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów  i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach Pn - Pt 8.00 - 16.00

& 4  Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a) urządzenia końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową

b) aktywne konto poczty elektronicznej ( e -mail)

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastruktura techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami & 5 regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

Ceny podane w sklepie są w polskiej walucie i są cenami brutto.

Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

& 5  Zakładanie konta w sklepie.

1. Aby założyć konto w sklepie należy wypełnić formularz rejestracji.

2. Założenie konta w sklepie jest darmowe

3. Logowanie się na konto odbywa się za pomocą podania loginu i hasła ustanowionych w formularzy rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w &3

& 6 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy :

1. Zalogować się do sklepu ( opcjonalne)

2. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "koszyk"

3. Zalogować się, lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.

5. Kliknąć przycisk "zamawiam i płacę" oraz potwierdzić  zamówienie.

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem &7 pkt 3

& 7 Oferowane metody dostawy i płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a) przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa

b) Odbiór osobisty

2. klient może skorzystać z następujących metod płatności :

a) płatność przy odbiorze

b) płatność za pobraniem

c)płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

d) płatności elektroniczne

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności dostępne na stronach sklepu.

& 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z &6 regulaminu.

2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca bezzwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia io jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e- mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta :

a) Płatności przelewem lub płatności elektronicznej, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) Płatności przy odbiorze - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c)Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki. Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie ( z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu)  w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.

5.

a) W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b) W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6) Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru płatności przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) W przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

c) W przypadku wybrania przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e -mail na podany w trakcie składania zamówienia  poczty elektronicznej Klienta.

6. Darmowa dostawa produktu odbywa się tylko na terenie Polski.

7. Płatna dostawa produktu odbywa się na terenie Europy.

8. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłata za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce "koszty dostawy" oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

9. Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest bezpłatny.

& 9 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ustawie 1. rozpoczyna się od  momentu dostarczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie , innej niż przewoźnik.

3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ustawie 1, biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony ( prenumerata), termin wskazany w ustawie 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź droga elektroniczna poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w &3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

&10 Reklamacja i gwarancja

1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności ( w tym datę jej wystąpienia), dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

7. Towary odesłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w & 3 niniejszego regulaminu

& 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych ( miejskich ) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w artykule 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej ( Dz. U z 2014r poz. 148 z późn. zm ) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)Konsument uprawniony jest do zwrócenia się Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji  Handlowej ( Dz.U z 2014r poz. 148 z późn.zm ) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego .zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego ( miejskiego ) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

& 12 Dane osobowe w sklepie internetowym - RODO - Art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu jest EcoArtostino Angelika Gontarz. Ul. Dziechcinka 3, 43-460 Wisła, NIP 548 236 36 71, REGON 243447773

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - to także w celach marketingowych.

W serwisie administratora, znajdującym się pod adresem www.ecoartostino.com są gromadzone następujące dane osobowe:

a) Imię i Nazwisko

b) Adres Klienta

c) Adres e-mail oraz numer telefonu

d) Wiek, płeć - dane udostępniane przez Klienta nieobowiązkowo, służące celom marketingowym sklepu, nie mające wpływu na realizację umowy sprzedaży.

3.Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być :

a) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską.Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującymi przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kart płatniczych. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia oraz poprawiania - zgodnie z Art. 15- 22 RODO

a)Prawo dostępu do danych - Art.15 - RODO

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania do nich dostępu. Zgodnie z Art.15 RODO Administrator, dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu.

b) Prawo do sprostowania danych - Art.16 RODO

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

c) Prawo do usunięcia danych "Prawo do bycia zapomnianym" Art.17 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora  niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane

- osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie

- osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy Art.21 ust 1.RODO , wobec przetwarzanie i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione zasady przetwarzania.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania Art.18 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

- kiedy dane są nieprawidłowe - na czas ich poprawy

- Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw, na podstawie Art. 21 Ust.1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

e) Prawo do przenoszenia danych Art.19 RODO

-  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

f) Prawo do sprzeciwu Art.21 RODO

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

- Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail kontakt@ecoartostino.com lub może złożyć żądanie drogą listowna, wysyłając na wyżej wymieniony adres korespondencyjny

- Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań, jeżeli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składająca żądanie

- Na działania Administratora  przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dawniej (GIODO)

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.ZABEZPIECZENIA

a) Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych, pozostających pod kontrola Administratora przed utratą niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją

b) Administrator zapewnia ,że chroni wszelkie ujawnione informacje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa

c) Do danych osobowych zbieranych przez administratora maja bezpośredni dostęp zgodnie z Art.29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa

d) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycja Art.28 RODO zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których Partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli działania tych podmiotów z tymi standardami.

e) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności

f) Na stronach sklepu stosowane są pliki cookies

& 13  Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez sklep internetowy są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, to jest : zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 Zmiany w Regulaminie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ("RODO") zmieniliśmy naszą Politykę Prywatności i dostosowaliśmy do nowych przepisów nasz Regulamin. Dowiedz się więcej.